Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

Galeria

Świetlica Szkolna
Godziny pracy:

Dla klas I - III, tj. na ul. Augustynika godz. 6:30 – 17:00

Dla klas IV - VI, tj. na ul. Łańcuckiego - godz. 6:30 - 16.00Plan zajęć Obiady Koła zainteresowań Regulamin Życie świetlicy

Zajęcia w świetlicy szkolnej dla klas 1 - 3 SP w szkole przy ul. Augustynika 1 odbywają się od 6.30 do 17.00 z przerwą na zajęcia lekcyjne.

Obiady są wydawane dla klas 1- 3 SP przy ul. Augustynika 1 w świetlicy szkolnej oraz dla klas 4-6, uczniów chętnych z gimnazjum i liceum - przy ulicy Łańcuckiego 10 również w świetlicy szkolnej (sala numer 5), na dużej przerwie czyli.

W miesiącach wrzesień, październik, maj i czerwiec od godz. 12:45 -17:00 dzieci przebywają na podwórku szkolnym, korzystając z gier i zabaw na świeżym powietrzu. Rodzice są zobowiązani zopatrzyć dzieci w odpowiedni ubiór.Obiady

Koszt obiadów:

-zupa - 2,50 zł
-drugie danie mniejsza porcja - 6,00 zł
-drugie danie większa porcja -7,00 zł
-cały obiad (mniejsza porcja) - 7,50 zł
-cały obiad (mniejsza porcja) - 8,50 zł

JADŁOSPIS 05.06-09.06

JADŁOSPIS 12.05-16.06

JADŁOSPIS 19.06-23.06

Prosimy o wpłacenie należności za obiady za ostatni miesiąc roku szkolnego – czerwiec „z góry” do 15 czerwca 2017 r.

Na podstawie zamieszczonych jadłospisów na m- czerwiec prosimy o wstępne zaplanowanie korzystania przez dzieci z obiadów i wpłacenie odpowiedniej kwoty po zaokrągleniu w górę.

Rozliczenie za faktycznie wykorzystane obiady nastąpi 23.06.2017 r. a zwrot nadpłaty wraz z pokwitowaniem można będzie odbierać od 27.06.2017 r. w sekretariacie szkoły przy ul. Łańcuckiego.


Dodatkowe zajęcia dla dzieci w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

Czynniki warunkujące dobrą jakośc pracy świetlicy w naszej szkole
 • wysoki poziom kompetencji wychowawców świetlicy,
 • ciepła, przyjazna atmosfera,
 • indywidualne traktowanie dziecka – wychowanka świetlicy,
 • zapewnienie bezpieczeństwa, akceptacji i stałości środowiska,
 • pomoc w nauce – odrabianie lekcji,
 • zapewnienie warunków do rekreacji,
 • zapewnienie uczniom szkoły podstawowej zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
 • duży nacisk na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – koła zainteresowań.

Regulamin Świetlicy Szkolnej

Świetlica Szkolna przy Katolickiej Szkole Podstawowej jest placówką oświatową, mającą na celu zapewnienie uczniom bezpłatnej, zorganizowanej opieki wychowawczej i zagospodarowanie im czasu wolnego od zajęć dydaktycznych.
  Założenia ogólne:

 • Świetlica szkolna obejmuje swoją opieką uczniów rodziców pracujących.
 • Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka na karcie zgłoszenia do świetlicy.
 • Zapisani uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej w godzinach: 6:30 – 17:00.
 • Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do zgłoszenia się po dziecko najpóźniej o godzinie 17:00.
 • Rodzice wybierający dziecko ze świetlicy zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka. W wyjątkowych sytuacjach ucznia może odebrać osoba pisemnie upoważniona przez prawnych opiekunów. Dzieci z klas pierwszych wychodzą do domu pod opieką osób pełnoletnich. Dzieci z klas II i III mogą wychodzić samodzielnie lub pod opieką starszego rodzeństwa na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców.
 • Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczej.
 • Nauczyciel świetlicy prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
 • Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą korzystać z obiadów. Obiady są wydawane podczas pory obiadowej tzn. od 12.40 - 13.00 w klasach I-III (ul. Augustynika) oraz od 12:25 do 12:45 w pozostałych klasach (ul. Łańcuckiego).
 • Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste, zgubione przez dzieci.
 • W przypadku celowego zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy, rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą całkowite koszty naprawy.
 • Rodzice zapisujący dziecko do świetlicy, zapoznają się z Regulaminem Świetlicy i akceptują go, potwierdzając powyższy fakt pisemnie.
 • Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.